• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

Відповідно до Статуту Кам’янського ліцею (далі – закладу), затвердженого рішенням Березівської сільської ради ради №339 від 27.04.2021року, заклад є юридичною особою, має у своєму складі 1 філію. У своїй діяльності заклад та його філія керуються Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами.

Директор закладу Мініч Т.О., у межах наданих йому повноважень, керуючись вищезгаданими документами, Статутом закладу та іншими нормативно-правовими актами, у 2021-2022 навчальному році забезпечував діяльність закладу відповідно до наступних напрямів:

- організація освітнього процесу;

- виховний процес;

- учасники освітнього процесу;

- управління та громадське самоврядування закладу;

- матеріально-технічна база закладу;

- фінансово-господарська діяльність закладу;

- прозорість та інформаційна відкритість закладу;

І.ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Заклад має три рівні освіти:

Початкова освіта;

Базова середня освіта;

Профільна середня освіта.

Освітня робота закладу освіти впродовж 2021-2022 н.р. була організована згідно:

- Стратегії розвитку закладу освіти;

- річного плану роботи закладу освіти;

- перспективного плану роботи закладу освіти;

- освітньої програми закладу освіти;

- планів виховної роботи класних керівників;

- плану роботи шкільної бібліотеки;

- планів роботи предметних методичних об’єднань закладу освіти;

- планів гурткової роботи з учнями;

- календарно – тематичного планування з основ наук вчителів – предметників;

- Статуту закладу освіти;

- Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу

освіти;

- Положення про систему забезпечення внутрішньої якості освіти закладу.

Організація освітнього процесу у 2021 – 2022 навчальному році була спрямована на реалізацію наступних завдань:

1.1.Освітнє середовище:

- забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

- формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору;

1.2.Система оцінювання здобувачів освіти:

- формування відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

- застосовування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти;

- спрямовування системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання;

1.3.Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти:

- ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти;

- постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

- налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками чи іншими законними представниками (далі - батьки), працівниками закладу освіти;

- організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;

1.4.Управлінські процеси закладу освіти:

- наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

- ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників.

- організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;

- формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

У 2021-2022 навчальному році у закладі освіти:

- сплановано власну діяльність та сформовано стратегію розвитку;

- на основі освітньої програми складено та затверджено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу;

- освітня програма схвалена педагогічною радою та затверджена його керівником;

- варіативну складову обрано відповідно до запитів здобувачів освіти та письмових заяв їх батьків:

- наявні інклюзивні класи та створено умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб та можливостей;

- інваріантний складник навчального плану реалізується в повному обсязі;

- у межах часу, передбаченого освітньою програмою, встановлено структуру навчального року (за семестрами), тривалість навчального тижня (5-денний робочий тиждень), дня (8-годинний робочий день), занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу;

- під час вивчення окремих предметів для посилення індивідуальної роботи зучнями запроваджено поділ класів на групи;

- організація освітнього процесу не призводить до перевантаження учнів і

забезпечує безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти;

- функціонує група продовженого дня;

- зарахування учнів до ГПД та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників учнів

- наповнюваність ГПД не перевищує 30 осіб ;

- режим роботи ГПД та організації освітнього процесу схвалено педагогічною радою та затверджено керівником;

- план роботи вихователя ГПД погоджено заступником директора та затверджено директором закладу;

- медичне обслуговування здобувачів освіти забезпечує медичний працівник, який входить до штату ЗО.

Основним джерелом інформаційного забезпечення впродовж навчального року була мережа Інтернет.

Діяльність закладу освіти висвітлювалась на шкільному веб-сайті та на офіційній сторінці закладу освіти в ФБ (http://www.facebook.com/groups/1136051483523546 ).

Відповідно до законодавства здійснювалося комплексне вивчення та самооцінювання освітньої діяльності закладу освіти.

Мета самооцінювання полягає у встановленні відповідності між діяльністю школи та її результатами, а також у визначенні проблемних питань і шляхів удосконалення якості освітньої діяльності. Процес самооцінювання складається з 4 етапів:

1. Вивчення (моніторинг процесів системи та аналіз результатів моніторингу).

2. Оцінювання (визначення рівня якості та результатів функціонування системи).

3. Звітування (аналіз стану та визначення шляхів удосконалення освітньої системи).

4. Планування (визначення заходів для вдосконалення функціонування системи).

Напрями самооцінювання освітньої діяльності відповідають стратегії розвитку закладу

освіти та містять:

-систему оцінювання здобувачів освіти;

-оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників;

- освітнє середовище закладу освіти;

- управлінські процеси закладу освіти.

У 2021-2022 навчальному році було проведено комплексне самооцінювання освітніх процесів (І семестр) та самооцінювання системи управлінської діяльності ЗЗСО (ІІ семестр).

ІІ.ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Педагогічний колектив ЗЗСО у своїй роботі з у площині виховного процесу керувався:

- Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ,

- Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ,

- Порядком реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядком застосування заходів виховного впливу (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394),

- Постановою Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 9 жовтня 2020 року №1233;

- Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»;

- іншими нормативно-правовими актами.

Педагогічний колектив закладу виховний процес ґрунтував на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини і громадянина, принципах, визначених Законом України «Про освіту», та спрямовуватися на формування:

- відповідальних та чесних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору таспрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

-поваги догідності, прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина; нетерпимості до

-приниження честі та гідності людини, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якою ознакою; патріотизму, поваги до державної мови та державних символів України, поваги та дбайливого ставлення до національних, історичних, культурних цінностей, нематеріальної культурної спадщини українського народу, усвідомленого обов’язку захищати у разі потреби суверенітет і територіальну цілісність України;

- усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів України, нетерпимості до їх порушення, проявів корупції та порушень академічної доброчесності;

- громадянської культури та культури демократії;

-культури та навичок здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення до довкілля;

- прагнення до утвердження довіри, взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; почуттів доброти, милосердя, толерантності, турботи, справедливості, шанобливого ставлення до сім’ї, відповідальності за свої дії;

- культури свободи та самодисципліни, відповідальності за своє життя, сміливості та реалізації творчого потенціалу як невід’ємних складників становлення особистості.

В закладі освіти з метою профілактики булінгу (цькування) проводились зустрічі за «круглим столом»: «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» , «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»; створено службу порозуміння (практичний психолог); проведено освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом (соціально – психологічна служба закладу).

Класними керівниками 1-11-х класів, соціально – психологічною службою закладу проведено превентивні заходи щодо протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства; проведено інформаційні кампанії:

18 жовтня – Європейського дня боротьби з торгівлею людьми;

2 грудня – Міжнародного дня за відміну рабства;

10 грудня – Міжнародного дня захисту прав людини;

У 2021-2022 навчальному році систематично здійснювався комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування в них свідомого відповідального ставлення до виконання обов’язків, пов’язани з утриманням, вихованням та освітою дітей; використовувалися новітні методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти із сімей з проблемами залежності; діти, що отримали психологічні травми внаслідок жорстокого поводження); сприяння захисту їх прав та недопущення соціального відторгнення тощо.Систематично проводилася інформаційно-просвітницька робота з батьками та законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки. Налагоджено міжвідомчу взаємодію з підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України, службами у справах дітей, соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді Березівської сільської ради.

ІІІ.УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3.1.Формування контингенту здобувачів освіти.

Формування контингенту здобувачів освіти здійснювалося у відповідності до нормативно –правової бази:

- зарахування учнів проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, та за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу.)

-зарахування дітей здійснюється відповідно до території обслуговування.

-зарахування дітей з особливими потребами до інклюзивного класу здійснюється на підставі доданого до заяви про зарахування висновку про комплексну (чи повторну) психолого – педагогічну оцінку розвитку дитини.

-наповнюваність більшості класів відповідає нормам.

- класах з інклюзивним навчанням кількість учнів з особливими освітніми потребами становить по 1 особі.

- переведення учнів (вихованців) (крім перших та других класів) до наступного класу здійснюється на підставі результатів підсумкового (семестрового та річного) оцінювання учнів (вихованців) та/або їх державної підсумкової атестації (для учнів четвертих і дев’ятих класів) згідно з рішенням педагогічної ради ЗО;

Переведення здобувачів освіти до іншого закладу ЗО здійснюється наступним чином:

-У ЗО керівник упродовж одного робочого дня з дня отримання заяви одного з батьків учня (для учнів, які не досягли повноліття) або учня про переведення на підставі письмового підтвердження або його сканованої копії з іншого ЗО про можливість зарахування відповідного учня до нього видає наказ про відрахування учня для переведення до іншого ЗО та особову справу учня;

- У ЗО рішення про відрахування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається за згодою органів опіки та піклування;

- У разі відсутності учнів, які не досягли повноліття, на навчальних заняттях протягом десяти днів підряд з невідомих або без поважних причин, ЗО надає відповідному територіальному органу Національної поліції та службі у справах дітей дані таких учнів для провадження діяльності відповідно до законодавства, пов’язаної із захистом їх прав на здобуття загальної середньої освіти.

Впродовж 2021-2022 навчального року діяльність педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, на охоплення навчанням усіх дітей шкільного віку.

Освітню діяльність було організовано з урахуванням навичок XXI століття відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних траєкторій учнів.

У навчанні були враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей. Діяльність педагогів спрямовувалась на розкриття потенціалу кожної дитини, на забезпечення неупередженого та справедливого ставлення до кожного учня, на долання будь-якої дискримінації. Відзначалися зусилля й успіхи всіх учнів.

Станом на 1 вересня 2021-го року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 16 учнів. Сформовано один перший клас. Усього сформовано 11 класів.

Кількість учнів в Кам’янському ліцеї з філією с. Будки-Кам’янські

у 2020-2021 році - 208).

Отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту – 14 учнів

9-го класу.

Отримали свідоцтво про повну загальну середню освіту 20 учнів.

Нагороджено Золотою медаллю:

- Коханевич Марію Віталіївну - золотою медаллю «За високі досягнення у

навчанні».

На закінчення 2021 – 2022 навчального року (станом на 03 червня 2022) – 205 учнів, з

них:

200 учнів – Кам’янський ліцей ;

5 учнів – філія «Будки-Кам’янські початкова школа»;

Щодо системи оцінювання навчальних досягнень учнів в результаті проведеного самооцінювання було виявлено наступне.

У закладі освіти розроблено систему оцінювання, що включає принципи, форми, методи, критерії, процедури та правила оцінювання. Розроблена система ґрунтується на національних критеріях та вимогах оцінювання, враховує національну шкалу оцінювання та ілюструє культуру оцінювання, сформовану закладом освіти. Принципи, критерії, процедури та правила оцінювання описано в освітній програмі. Учителі адаптують, розробляють критерії оцінювання для різних видів діяльності. Критерії оцінювання є доступними та зрозумілими для учнів, оприлюднені в різних формах: усній, на сайті закладу, на інформаційних стендах у навчальних кабінетах та інших приміщеннях закладу. Система оцінювання в закладі освіти ґрунтується на компетентнісному підході. Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до навчання: діє учнівське самоврядування, учні займаються волонтерством. Учителі дають учням доручення, іноді делегують повноваження. Здійснюється профорієнтаційна робота.

3.2. Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами.

У ЗО штатний розпис затверджено керівником навчального закладу;

У ЗО тарифікаційні списки встановленої форми затверджено за погодженням із профспілковим комітетом закладу;

У ЗО на посадах педагогічних працівників працюють особи, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень педагогічної підготовки, забезпечують результативність та якість своєї роботи;

У ЗО педагогічні працівники:

- виконують освітню програму для досягнення здобувачами освіти передбачених нею результатів навчання;

- сприяють розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбають про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуються академічної доброчесності та забезпечують її дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності;

- дотримуються педагогічної етики;

- поважають гідність, права, свободи і законні інтереси усіх учасників освітнього процесу;

- захищають здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають школи здобувачам освіти, запобігають вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- дотримуються установчих документів та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, виконують свої посадові обов’язки;

- повідомляють керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживають невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

- у ЗО практичний психолог здійснює психологічний супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку здобувачів освіти;

- атестація педагогічних працівників проводиться у визначені строки.

Кількість учителів у Кам’янському ліцеї - 35, з них:

«спеціаліст вищої категорії» – 24 особи;

«спеціаліст І категорії» – 6 осіб;

«спеціаліст II категорії» – 1 особа

«спеціаліст» - 4 особи.

Педагогічні звання:

«старший учитель» – 12 осіб;

Самооцінювання системи педагогічної діяльності закладу освіти засвідчило наступне:

Учителі самостійно розробляють календарно-тематичні плани відповідно до державнихстандартів загальної середньої освіти, навчальних програм, освітньої програми, розробляють навчальні програми на основі модельних.

Під час розроблення календарно-тематичногоплану враховуються особливості окремих класів, їхня профільність, спеціалізація тощо. За підсумками навчального року вчителі самостійно або спільно з колегами аналізують результативність календарно-тематичного планування, вносять необхідні корективи. У змісті календарно-тематичного планування присутні види роботи, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями та спільними для них уміннями. Учителі самостійно визначають обсяг годин на вивчення навчальної теми, можуть змінювати послідовність вивчення тем у календарно-тематичному плані. Учителі використовують види, форми і методи роботи, спрямовані на оволодіння учнями ключовими компетентностями. Учителі розробляють або використовують інформаційні освітні ресурси під час проведення навчальних занять або обов’язкових видів роботи для учнів. З розроблених освітніх ресурсів учителі формують власне освітнє портфоліо. Вчителі розробляють або використовують електронні освітні ресурси з метою запровадження технологій дистанційного та змішаного навчання. Розроблені інформаційні ресурси оприлюднюються на сайті закладу освіти, сайтах професійних спільнот, у власних професійних блогах, фахових виданнях тощо. Відбувається процес поширення та обміну педагогічним досвідом.

У закладі освіти відбувається формування в учнів суспільних цінностей через зміст матеріалу предметів (курсів). Під час проведення навчальних занять в учнів виховується почуття патріотизму, поваги до державної мови, законів України. Відбувається розвиток загальнолюдських цінностей, навичок співпраці та командної роботи. Педагогічні працівники сприяють розвиткові демократичних цінностей та громадянських компетентностей учнів. Особистим прикладом виховується в учнів толерантне ставлення тавзаємоповага між учасниками освітнього процесу. Учителі володіють навичками використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі, використовують у своїй роботі інформаційно-комунікаційні технології, які сприяють оволодінню учнями ключовими компетентностями. Під час проведення навчальних занять використовуються медіаресурси, можливості Інтернет-мережі.

Педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний рівень, використовуючи різноманітні форми підвищення кваліфікації, передачі педагогічного досвіду, а також самоосвіту. Цікавляться новими тенденціями у розвитку освіти. Отримані навички та компетентності застосовують у викладацькій діяльності. Систематично аналізують і оцінюють свою роботу з метою вдосконалення власної педагогічної майстерності. Вдосконалюють свої знання та навички взаємодії з дітьми з особливими освітніми потребами. Керівництвом здійснюється аналіз професійного розвитку педагогічних працівників. Педагогічні працівники беруть участь у освітніх проєктах, впроваджують нові форми та методи роботи в педагогічній діяльності.

Цьогоріч завершено впровадження концепції НУШ. Моніторинг реалізації виконання державного стандарту початкової школи у закладі засвідчив наступне:

метою початкової освіти у закладі був всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості.

Реалізація мети початкової освіти ґрунтувалася на таких ціннісних орієнтирах, як:

-визнання унікальності та обдарованості кожної дитини, що забезпечується рівним доступом до освіти, забороною будь-яких форм дискримінації або відокремлення дітей на основі попереднього відбору;

-цінність дитинства, що оберігається шляхом встановлення освітніх вимог, які відповідають віковим особливостям дитини, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема гру, обмеження обсягу домашніх завдань для збільшення часу на рухову активність і творчість дитини;

-радість пізнання, що обумовлюється використанням в освітньому процесі дослідницької та проектної діяльності;

-розвиток вільної особистості шляхом підтримки самостійності, незалежного мислення, оптимізму та впевненості в собі;

-забезпечення безпеки у результаті створення атмосфери довіри і взаємоповаги, перетворення школи на безпечне місце, де запобігають насильству і цькуванню, надають необхідну підтримку;

-плекання любові до рідного краю та української культури, шанобливе ставлення до Української держави;

-формування активної громадянської позиції, відповідальності за своє життя, розвиток громади та суспільства, збереження навколишнього світу.

Реалізація Державного стандарту передбачала організацію освітнього процесу із застосуванням діяльнісного підходу на інтегрованій основі та з переважанням ігрових методів у першому циклі (1-2 класи) та на інтегровано-предметній основі у другому циклі (3- 4 класи). Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначалися з урахуванням компетентнісного підходу.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей здобувачів освіти було визначено за такими освітніми галузями:

мовно-літературна (українська мова, література; іншомовна освіта);

математична;

природнича;

технологічна;

інформатична;

соціальна і здоров’язбережувальна;

громадянська та історична;

мистецька;

фізкультурна.

.

ІV.УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ

Результати проведеного самоаналізу системи управлінської діяльності (ІІ семестр 2021-2022 навчальний рік) засвідчили наступне:

Школа має чітко сформульовану, зрозумілу та реалістичну стратегію розвитку. Стратегія визначає місію, візію та цілі діяльності закладу освіти, умови, які необхідні для їхнього досягнення, пріоритети та кроки, які керівництво та педагоги планують здійснити для досягнення визначених цілей відповідно до принципів освіти та підготовки учнів до майбутнього життя. Стратегію розвитку оприлюднено, вона доступна для батьків та інших зацікавлених осіб. Заклад освіти регулярно відстежує та збирає інформацію, необхідну для свого стратегічного розвитку (зміни в законодавстві, розвиток освітньої політики, соціально-економічних умов регіону, демографічних тенденцій, плани територіального розвитку регіону тощо) і відображає їх у процесі коригування стратегії розвитку. Школа має чіткий і реалістичний річний план роботи. Здійснюється аналіз виконання плану за попередній навчальний рік. Всі компоненти річного плану є вимірюваними. До його розроблення залучаються усі учасники освітнього процесу.

Керівництво закладу освіти постійно вивчає потреби учнів та працівників закладу, готує і доводить до відома засновника запити для задоволення потреб закладу освіти та відстежує їх реалізацію. Керівництво враховує, наскільки матеріально-технічне та фінансове забезпечення сприяє або зменшує можливості для досягнення цілей, закладених у стратегії розвитку. Заклад освіти надає засновнику об’єктивну та актуальну інформацію щодо своїх потреб. Керівництво школи систематично оцінює стан матеріально-технічних умов для навчання. Відповідно до стратегії розвитку та у співпраці із засновником заклад освіти підтримує такий стан матеріальних умов, який забезпечує доступ до освіти кожному учневі відповідно до його індивідуальних освітніх потреб.

Керівництво закладу освіти сприяє створенню комфортного психологічного клімату та атмосфери довіри між учасниками освітнього процесу. Всі конфлікти в закладі освіти вирішуються конструктивно. Керівник створює умови для попередження конфліктів, а у разі їх виникнення сприяє їх вирішенню на рівні закладу. Управлінські рішення є обґрунтованими та прозорими, учасники освітнього процесу мають можливість впливати на ухвалення управлінських рішень.

У закладі освіти створено інформаційний простір для забезпечення відкритості його діяльності. Створено та постійно підтримується офіційний вебсайт, який містить всю необхідну інформацію про діяльність закладу освіти. Заклад має власні сторінки у соціальних мережах – Фейсбук. Інформація, що розміщується на сайті та в соціальних мережах, стосується усіх аспектів діяльності закладу освіти.

Школа повною мірою забезпечена висококваліфікованими педагогічними та іншими працівниками. Штат педагогічних працівників сформовано, вакансії заповнюються вчасно, усі педагогічні працівники працюють за фахом. Керівництво закладу освіти проводить кадрову політику з урахуванням освітньої програми. Заклад освіти застосовує та раціонально використовує засоби матеріального і морального заохочення. Керівництво сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, атестації, сприяє постійному професійному вдосконаленню педагогів. Мотивує педагогів до самоаналізу власної педагогічної діяльності. Керівництво закладу заохочує педагогічних працівників до розроблення різноманітних інформаційних освітніх ресурсів та допомагає їх оприлюднювати.

Принцип людиноцентризму, а також дотримання прав учасників освітнього процесу закріплені в основних документах закладу освіти: статуті, освітній програмі, правилах поведінки, правилах внутрішнього розпорядку. Учасники освітнього процесу обізнані зі своїми правами та обов’язками, вважають їх справедливими та доречними.

Керівництво закладу освіти вчасно реагує на порушення прав і обов’язків учасників освітнього процесу, приймає відповідні рішення та аналізує їх виконання. Керівництво закладу освіти відкрите до діалогу з учасниками освітнього процесу, постійно сприймає та враховує їхні пропозиції.

У закладі освіти спостерігається ефективна співпраця та комунікація між керівником та його заступниками, іншими працівниками. Налагоджено канали комунікації керівництва з іншими учасниками освітнього процесу.

Органи громадського самоврядування діють активно та ефективно, допомагають керівництву вирішувати проблеми школи та ухвалювати раціональні управлінські рішення.

V.МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА, ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА БАЗА ЗАКЛАДУ

Результати проведеного самоаналізу освітнього середовища засвідчили наступне:

Заклад освіти забезпечує в приміщеннях та на території безпечні та комфортні умови для навчання і праці. На території закладу діти почуваються безпечно і захищено. Озеленення території створює приємний естетичний фон. У закладі освіти забезпечено комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, дотримання питного режиму та інших аспектів забезпечення безпеки та комфорту освітнього процесу ,але заклад потребує облаштування внутрішніх санітарних вузлів.

Усі навчальні кабінети та приміщення обладнано відповідно до вимог законодавства та освітньої програми. Заклад має усі необхідні навчальні приміщення. Навчальні кабінети забезпечуються інтерактивними засобами навчання та необхідним навчальним обладнанням.

Здійснюється регулярний моніторинг за станом засобів навчання та обладнання.

Учасники освітнього процесу знають та дотримуються вимог охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, знають та дотримуються правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Працівники проходять навчання та інструктажі. Працівники обізнані з правилами поведінки в разі нещасного випадку чи раптового погіршення стану здоров’я учасників освітнього процесу та вживають необхідних заходів у подібних ситуаціях.

Систематично проводяться бесіди з учнями. Педагогічні працівники та керівництво у разі нещасного випадку діють відповідно до визначеного порядку.

У 2021 – 2022 навчальному році у школі проведено поточний естетичний ремонт класних приміщень та рекреацій.

Закуплено обладнання для інклюзивного класу;

Придбано комп’ютерну техніку (3 нетбуки вчителям-предметникам), 2 телевівізори, один з них в 1 клас, як і нетбук, ламінатор.

Кiлькiсть переглядiв: 315

Коментарi